Các bài báo Khoa học Công nghệ

Bài báo khoa học

Bài báo khoa học

Trong thời gian từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2018 - 2019, cán bộ, giảng viên (CBGV) Nhà trường đã công bố 2851 bài báo và công trình khoa học trên các tạp chí, kỷ yếu hội thảo chuyên ngành; trong đó có 539 bài báo, công bố quốc tế.

+ Danh sách bài báo khoa học trong nước và quốc tế của cán bộ giảng viên Nhà trường năm học 2018-2019 (đợt 2)

+ Một số bài báo quốc tế tiêu biểu của cán bộ, giảng viên Nhà trường:

- Năm học 2018 - 2019

- Năm học 2017 - 2018

+Thuộc danh mục ISI, SCOPUS

+ Thuộc Tạp chí khác

- Năm học 2016 - 2017

- Năm học 2015 - 2016

- Năm học 2014 - 2015

- Năm học 2013 - 2014

- Năm học 2012 - 2013

- Năm học 2011 - 2012

+ Một số bài báo khoa học của cán bộ, giảng viên Nhà trường công bố trong nước:

- Danh mục bài báo năm học 2018 - 2019 (đợt 1)

- Danh mục bài báo năm học 2017 - 2018

- Danh mục bài báo năm học 2016 - 2017

- Danh mục bài báo năm học 2015 - 2016

- Danh mục bài báo năm học 2014 - 2015

- Danh mục bài báo năm học 2013 - 2014

- Danh mục bài báo năm học 2012 - 2103