Hội đồng biên tập

Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội

Hội đồng biên tập

STT

Họ và tên

Chức danh

Đơn vị công tác

1

PGS. TS. Trần Đức Quý

Chủ tịch

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

2

GS. TS. Đặng Quang Á

Ủy viên

Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

3

PGS. TS. Phạm Văn Bổng

Ủy viên

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

4

PGS. TS. Vũ Mạnh Chiến

Ủy viên

Trường Đại học Québec, Canada

5

PGS. TS. Trịnh Trọng Chưởng

Ủy viên

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

6

GS. TS. Trần Thọ Đạt

Ủy viên

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

7

GS. TS. Chu Văn Đạt

Ủy viên

Học viện Kỹ thuật Quân sự

8

GS. TS. Trần Văn Địch

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

9

GS. TSKH. Bành Tiến Long

Ủy viên

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

10

VS. GS. TSKH. Trần Đình Long

Ủy viên

Hội Điện lực Việt Nam

11

GS. TS. Đặng Thị Loan

Ủy viên

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

12

GS. TSKH. Hồ Đắc Lộc

Ủy viên

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM

13

PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Nga

Ủy viên

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

14

PGS. TS. Lê Hồng Quân

Ủy viên

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

15

GS. TSKH. Nguyễn Xuân Quỳnh

Ủy viên

Viện Nghiên cứu Điện - Điện tử - Tự động hóa

16

PGS. TS. Vũ Minh Tân

Ủy viên

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

17

GS. TS. Vũ Đức Thi

Ủy viên

Trường Đại học Công nghệ (VNU)

18

GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy

Ủy viên

Trường Đại học Công nghệ (VNU)

19

GS. TS. Trần Văn Sung

Ủy viên

Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

20

GS. TSKH. Đặng Ứng Vận

Ủy viên

Trường Đại học Hòa Bình

21

GS. TS. Hồ Anh Văn

Ủy viên

Viện Khoa học và Công nghệ Nhật Bản - JAIST