Hội đồng biên tập

Hội đồng Biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ

Hội đồng biên tập

1.

PGS. TS.

Trần Đức Quý

Đại học Công nghiệp Hà Nội

Chủ tịch Hội đồng

2.

GS.TS.

Đặng Quang Á

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ủy viên

3.

PGS.TS.

Phạm Văn Bổng

Đại học Công nghiệp Hà Nội

Ủy viên

4.

GS.TS.

Trần Thọ Đạt

Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy viên

5.

PGS.TS.

Vũ Quý Đạc

Đại học Công nghiệp Hà Nội

Ủy viên

6.

GS.TS.

Trần Văn Địch

Đại học Bách khoa Hà Nội

Ủy viên

7.

TS.

Hoàng Văn Điện

Đại học Công nghiệp Hà Nội

Ủy viên

8.

GS.TSKH.

Bành Tiến Long

Đại học Bách khoa Hà Nội

Ủy viên

9.

VS.GS.TSKH.

Trần Đình Long

Hội Điện lực Việt Nam

Ủy viên

10.

GS.TS.

Đặng Thị Loan

Đại học Kinh tế Quốc dân

Ủy viên

11.

PGS.TS.

Nguyễn Thị Hồng Nga

Đại học Công nghiệp Hà Nội

Ủy viên

12.

PGS.TS.

Lê Hồng Quân

Đại học Công nghiệp Hà Nội

Ủy viên

13.

GS.TSKH.

Nguyễn Xuân Quỳnh

Viện Nghiên cứu Điện - Điện tử - Tự động hóa

Ủy viên

14.

PGS.TS.

Vũ Minh Tân

Đại học Công nghiệp Hà Nội

Ủy viên

15.

GS.TS.

Vũ Đức Thi

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ủy viên

16.

GS.TS.

Nguyễn Thanh Thuỷ

Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Ủy viên

17.

PGS.TS.

Phan Đăng Tuất

Bộ Công Thương

Ủy viên

18.

GS.TSKH.

Đặng Ứng Vận

Đại học Hòa Bình

Ủy viên

19.

PGS.TS.

Thái Quang Vinh

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ủy viên