Tạp chí Khoa học và Công nghệ được cấp ISSN bản điện tử (E-ISSN)

Ngày 12/8/2019, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã được Cục Thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp mã số chuẩn quốc tế ISSN (International Standard Serial Number) cho bản điện tử E-ISSN.

Nhằm mục đích hội nhập quốc tế và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xuất bản, Tạp chí Khoa học và Công nghệ có kế hoạch xuất bản bản điện tử cho Tạp chí song song với bản in định kỳ. Tạp chí đã tiến hành nộp hồ sơ theo quy định để được cấp mã số chuẩn quốc tế ISSN cho bản điện tử (E-ISSN).

Ngày 12/8/2019, Cục Thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia đã cấp Giấy chứng nhận số 18/TTKHCN-ISSN cấp mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội bản điện tử với mã số: E-ISSN 2615-9619.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ được cấp ISSN bản điện tử (E-ISSN)

Hiện nay, Tạp chí đã có 02 mã cấp mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ:

- ISSN bản in: P-ISSN 1859-3585

- ISSN bản điện tử: E-ISSN 2615-9619

Trong thời gian tới, Tạp chí Khoa học và Công nghệ sẽ tiến hành xuất bản trực tuyến song song với bản in để phục vụ nhu cầu của các nhà khoa học trong việc công bố các công trình nghiên cứu và bắt kịp với xu hướng phát triển của các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.

  • Thứ Năm, 10:31 15/08/2019

Tags: