Các văn bản hướng dẫn

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

1. Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ về Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước (tải về tại đây).

2. Thông tư số 02/2010/TT-BKHCN ngày 18 tháng 3 năm 2010 về Hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (tải về tại đây), phụ lục kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BKHCN (tải về tại đây).

3. Quyết định số 1670 ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm về công nghệ sinh học đến năm 2025 (tải về tại đây).

4. Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (tải về tại đây).

5. Quyết định số 2705/QĐ-BKHCN ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ để xét giao trực tiếp thực hiện từ năm 2015 (tải về tại đây).

6. Quyết định số 2777/QĐ-BKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ để xét giao trực tiếp thực hiện từ năm 2016 (tải về tại đây).

7. Thông tư 50/2014/TT-BCT về việc Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương (tải về tại đây).

8. Quyết định 12798/QĐ-BCT quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Công thương (tải về tại đây).