Chiến lược phát triển Khoa học Công nghệ

Chiến lược phát triển khoa học công nghệ

Mục tiêu:

- Xây dựng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành trung tâm nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ uy tín và tin cậy, đủ khả năng tiếp cận và phát triển các công nghệ tiên tiến, ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống xã hội của đất nước.

- Nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học gắn với đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng và phát triển đào tạo. Phấn đấu đến năm 2020, hoạt động khoa học và công nghệ một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến, hiện đại của khu vực và thế giới.

- Đưa khoa học và công nghệ đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Nhà trường và sự phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, Ngành, Nhà nước. Đóng góp tích cực vào việc nâng cao vị thế và thương hiệu của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Phấn đấu đến năm 2020 doanh thu từ hoạt động khoa học và công nghệ chiếm 20% tổng doanh thu của toàn Trường.

Giải pháp:

- Hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ.

- Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và công nghệ.

- Tập trung phát triển một số lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ theo định hướng phát triển của Bộ, Nhà nước và theo thế mạnh của trường.

- Đẩy mạnh hoạt động thông tin khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ.

- Đẩy mạnh hợp tác Quốc tế về khoa học công nghệ, gắn với đào tạo hợp tác Quốc tế.

- Tăng cường đầu tư tài chính, xây dựng cơ sở vật chất cho hoạt động khoa học và công nghệ.