Hoạt động giáo trình

Hoạt động giáo trình

Trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2018, Nhà trường đã tổ chức biên soạn 270 giáo trình. Các giáo trình đã nghiệm thu, xuất bản và phát hành làm tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Cụ thể:

Năm 2011 số lượng giáo trình được biên soạn và nghiệm thu: 29.

Năm 2012 số lượng giáo trình được biên soạn và nghiệm thu: 44.

Năm 2013 số lượng giáo trình được biên soạn và nghiệm thu: 64.

Năm 2014 số lượng giáo trình được biên soạn và nghiệm thu: 50.

Năm 2015 số lượng giáo trình được biên soạn và nghiệm thu: 40.

Năm 2016 số lượng giáo trình được biên soạn và nghiệm thu: 50.

Năm 2017 số lượng giáo trình được biên soạn: 20.

Năm 2018 số lượng giáo trình được biên soạn: 23.