Sáng chế và giải pháp hữu ích

Sáng chế và giải pháp hữu ích

- Sáng chế: Là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

- Bằng độc quyền sáng chế: Là văn bằng bảo hộ đối với sáng chế, có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 20 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ.

- Bằng độc quyền giải pháp hữu ích: Là văn bằng bảo hộ đối với giải pháp hữu ích. Bằng độc quyền giải pháp hữu ích có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 10 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ.

- Giấy chứng nhận bản quyền tác giả: Là văn bằng xác nhận bản quyền của tác giả đối với các tác phẩm văn học, khoa học, nghệ thuật... do Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp.

Mẫu tờ khai đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích

Hướng dẫn viết bản mô tả sáng chế và giải pháp hữu