Sáng kiến cải tiến

Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Từ năm 2011 đến nay, Nhà trường đã có 3891 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, trong đó nhiều sáng kiến được áp dụng vào thực tế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hiệu quả công tác. Số lượng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cụ thể theo từng năm như sau:

Năm 2011 số lượng sáng kiến, cải tiến: 501.

Năm 2012 số lượng sáng kiến, cải tiến: 648.

Năm 2013 số lượng sáng kiến, cải tiến: 856.

Năm 2014 số lượng sáng kiến, cải tiến: 1051.

Năm 2015 số lượng sáng kiến, cải tiến: 260.

Năm 2016 số lượng sáng kiến, cải tiến: 214.

Năm 2017 số lượng sáng kiến, cải tiến: 624.

Năm 2018 số lượng sáng kiến, cải tiến: 371.