Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 59 - số 6C (Tháng 12/2023)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã xuất bản tập 59 - số 6C (tháng 12/2023) với 29 bài báo khoa học của các tác giả trong và ngoài trường.

Xem thêm

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 59 - số 6B (Tháng 11/2023)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã xuất bản tập 59 - số 6B (tháng 11/2023) với 30 bài báo viết bằng tiếng Anh.

Xem thêm

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 59 - số 5 (Tháng 10/2023)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã xuất bản tập 59 - số 5 (tháng 10/2023) với 29 bài báo khoa học của các tác giả trong và ngoài trường.

Xem thêm

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 59 - số 4 (Tháng 8/2023)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã xuất bản tập 59 - số 4 (tháng 8/2023) với 29 bài báo khoa học của các tác giả trong và ngoài trường.

Xem thêm

Nâng điểm khoa học cho bài báo đăng trên Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước quyết định nâng điểm khoa học cho bài báo thuộc 02 liên ngành: Cơ khí - Động lực và Hóa học - Công nghệ thực phẩm đăng trên Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội từ năm 2023 theo Quyết định số 22/QĐ-HĐGSNN ngày 05/7/2023

Xem thêm

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 59 - số 3 (Tháng 6/2023)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã xuất bản tập 59 - số 3 (tháng 6/2023) với 31 bài báo khoa học của các tác giả trong và ngoài trường.

Xem thêm

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 59 - số 2B (Tháng 4/2023)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã xuất bản tập 59 - số 2B (tháng 4/2023) với 30 bài báo khoa học của các tác giả trong và ngoài trường.

Xem thêm

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 59 - số 1 (Tháng 02/2023)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã xuất bản tập 59 - số 1 (tháng 02/2023) với 30 bài báo khoa học của các tác giả trong và ngoài trường.

Xem thêm

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 58 - số 6B (Tháng 12/2022)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã xuất bản tập 58 - số 6B (tháng 12/2022) với 30 bài báo khoa học của các tác giả trong và ngoài trường.

Xem thêm

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 58 - số 6A (Tháng 11/2022)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã xuất bản tập 58 - số 6A (tháng 11/2022) với 20 bài báo viết bằng tiếng Anh.

Xem thêm