Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 56 - số 5 (Tháng 10/2020)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã xuất bản tập 56 - số 5 (tháng 10/2020) với 29 bài báo khoa học của các tác giả trong và ngoài trường.

Xem thêm

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 56 - số 4 (Tháng 8/2020)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã xuất bản tập 56 - số 4 (tháng 8/2020) với 29 bài báo khoa học của các tác giả trong và ngoài trường.

Xem thêm

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 56 - số 3 (Tháng 6/2020)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã xuất bản tập 56 - số 3 (tháng 6/2020) với 29 bài báo khoa học của các tác giả trong và ngoài trường.

Xem thêm

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 56 - số 2 (Tháng 4/2020)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã xuất bản tập 56 - số 2 (tháng 4/2020) với 28 bài báo khoa học của các tác giả trong và ngoài trường.

Xem thêm

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 56 - số 1 (Tháng 02/2020)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã xuất bản tập 56 - số 1 (tháng 02/2020) với 27 bài báo khoa học của các tác giả trong và ngoài trường.

Xem thêm

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 55 (Tháng 12/2019)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã xuất bản số 55 (tháng 12/2019) với 30 bài báo khoa học của các tác giả trong và ngoài trường.

Xem thêm

Thay đổi cách thức đánh số xuất bản của Tạp chí

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thay đổi cách thức đánh số xuất bản từ số tháng 02/2020.

Xem thêm

Gửi bài Online qua Trang thông tin điện tử Tạp chí Khoa học & Công nghệ

Từ ngày 16/9/2019, tác giả có thể gửi bài báo đến Tạp chí Khoa học & Công nghệ, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông qua ứng dụng gửi bài Online trên Trang thông tin điện tử của Tạp chí.

Xem thêm

Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 53 (Tháng 8/2019)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã xuất bản số 53 (tháng 8/2019) với 27 bài báo khoa học của các tác giả trong và ngoài trường.

Xem thêm

Tạp chí Khoa học và Công nghệ được cấp ISSN bản điện tử (E-ISSN)

Ngày 12/8/2019, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã được Cục Thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp mã số chuẩn quốc tế ISSN (International Standard Serial Number) cho bản điện tử E-ISSN.

Xem thêm