Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 57 - số 5 (Tháng 10/2021)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã xuất bản tập 57 - số 5 (tháng 10/2021) với 29 bài báo khoa học của các tác giả trong và ngoài trường.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã xuất bản tập 57 - số 5 (tháng 10/2021) với 29 bài báo khoa học. Trong đó:

- Mục Khoa học - Công nghệ: 26 bài báo. Cụ thể:

+ Lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa: 10 bài báo

+ Lĩnh vực Cơ khí - Động lực: 13 bài báo

+ Lĩnh vực Hóa học - Công nghệ thực phẩm: 3 bài báo

- Mục Kinh tế - Xã hội: 3 bài báo

Tác giả bài báo có thể vào mục Các số đã xuất bản trên website của Tạp chí để download bài báo.

  • Thứ Hai, 10:07 01/11/2021

Tags: