Xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 59 - số 6B (Tháng 11/2023)

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã xuất bản tập 59 - số 6B (tháng 11/2023) với 30 bài báo viết bằng tiếng Anh.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã xuất bản tập 59 - số 6B (tháng 11/2023) với 30 bài báo khoa học. Trong đó:

- Mục Khoa học - Công nghệ: 26 bài báo. Cụ thể:

+ Lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa: 6 bài báo

+ Lĩnh vực Công nghệ thông tin: 2 bài

+ Lĩnh vực Cơ khí - Động lực: 10 bài báo

+ Lĩnh vực Hóa học - Công nghệ thực phẩm: 8 bài báo

- Mục Kinh tế - Xã hội: 4 bài báo

Tác giả bài báo có thể vào mục Các số đã xuất bản trên website của Tạp chí để download bài báo.

  • Thứ Sáu, 14:40 01/12/2023

Tags: