Thay đổi cách thức đánh số xuất bản của Tạp chí

Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thay đổi cách thức đánh số xuất bản từ số tháng 02/2020.

Tính đến tháng 12/2019, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã xuất bản đến số 55, với cách thức đánh số xuất bản là thứ tự lần lượt.

Nhằm phù hợp với thông lệ quốc tế khi đánh số tạp chí khoa học, Tạp chí thay đổi cách thức đánh số xuất bản như sau: Một năm, Tạp chí sẽ xuất bản 1 tập với 6 số vào các tháng 02, 4, 6, 8, 10 và 12.

Năm 2020, Tạp chí sẽ xuất bản Tập 56 - số 1 (tháng 02/2020), Tập 56 - số 2 (tháng 4/2020), Tập 56 - số 3 (tháng 6/2020), Tập 56 - số 4 (tháng 8/2020), Tập 56 - số 5 (tháng 1/2020) và Tập 56 - số 6 (tháng 12/2020).

Trân trọng thông báo để quý độc giả được biết!

  • Thứ Năm, 09:47 02/01/2020

Tags: